duminică, 28 decembrie 2014

Botezul Ioanei Anastasia-26 decembrie 2014-Schitul Closca


Cand scriu pomelnicul pentru cei vii am pe el  un sat intreg, iar la cei adormiti,am o lista cat un cimitir.
Dar cum sa fie altfel cand am o familie mare:doua surori, doi copii nascuti de mine, cu inca doi adusi de ei... cumnati, nepoti, si opt fini!Multi! Acestia toti sunt 30! Nu pot taia pe nimeni pentru ca poate tocmai acela are nevoie mai mare de pomenirea parintilor!
Am botezat cu Grig, apoi cu copii mei sau singura, in total 7 fetite si baieti.Si consideram ca am incheiat acest subiect. Dar...O familie pe care o cunosc doar din biserica m-a rugat acum cateva luni, inainte de nasterea copilului lor, sa-l crestinez si pe el/ea. Cum poti refuza acest lucru?
Desi ma simt batrana si obosita si nu am mare dorinta de noi legaturi mai stranse, dupa o discutie cu duhovnicul nostru comun, am acceptat.
Pe 26 septembrie s-a nascut fetita. Parintele i-a binecuvantat numele: Ioana -Anastasia , dupa sfantul Ioan Teologul si Evanghelistul praznuit in acea zi si Anastasia dupa sfanta Anastasia din Kiev. 
Si in a doua zi de Craciun a avut loc botezul ei.
Asa cum si-au dorit parintii :la Closca , la Schitul Mare Mucenic Gheorghe.
Masa a fost pregatita cu sfanta evanghelie, crucea si icoanele Nasterea Domnului si Sfanta Anastasia.
Am primit fetita in brate in pronaos si acolo au avut loc lepadarile.Scurtă învăţătură despre Sfântul Botez

După Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului

Cap. 61: pentru citirea rugăciunilor

Dator este preotul a citi bine sfintele rugăciuni şi a le zice cu socotinţă, rar şi spre bună auzire. Pentru că cei ce se înfricoşează de multe ori de năluciri pătimesc aceasta, fiindcă preoţii care i‑au botezat pe ei n‑au zis rugăciunile de lepădarea diavolului şi celelalte sfinte rugăciuni cu luare‑aminte. Deci, o preote, de va îngădui vremea, nu numai o dată trebuie să zici din început rugăciunile lepădărilor şi celelalte rugăciuni, ci de multe ori, fiindcă şi în Molitfelnic, de opt sau de zece ori scrie să le zici, pentru că obiceiul vechi al Bisericii era ca în fiecare zi (adică în cele şapte zile ale săptămânii) să se zică acestea de preoţii care catehizau pe cei ce se botezau, şi a opta zi iarăşi se citeau de arhiereu sau de preotul cel ce urma să săvârşească botezul; şi într‑acest chip se boteza de arhiereu sau de preot. Noi am văzut pe mulţi preoţi cucernici botezând după ce de trei ori citeau acestea.

Cap. 62: Se cuvine ca naşul celui ce se botează să fie ortodox şi cucernic

Asemenea trebuie să se ia aminte ca naşul să fie ortodox şi cunoscător al dreptei credinţe. Căci eu am auzit lucru foarte greu şi fără socotinţă că unii fac naşi ai copiilor lor pe cei ce nu cred şi pe eretici, pentru pricini omeneşti, nădăjduind oarecare foloase. Unii ca aceştia şi taina o leapădă şi pe copiii lor nu‑i luminează, ci mai vârtos îi întunecă. Iar preotul care slujeşte părtaş se face celor depărtaţi de Dumnezeu. Căci cum ar putea să înveţe dreapta credinţă cel ce nu cunoaşte pe Dumnezeu, sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul, sau ce parte are credinciosul cu cel necredincios? Precum scrie, cel ce face unele ca acestea osândit este.

Stăpâne Doamne, Cel ce eşti, Cel care ai făcut pe om după chipul şi după asemănarea Ta şi i‑ai dat lui putinţa de a dobândi viaţa de veci; după aceea, căzând prin păcat, nu l‑ai trecut cu vederea, ci ai rânduit mântuire lumii prin întruparea Hristosului Tău; însuţi primeşte în împărăţia Ta cea cerească şi făptura aceasta a Ta pe care ai izbăvit‑o din robia vrăjmaşului. Deschide‑i lui ochii gândului, ca să strălucească în el lumina Evangheliei Tale. Însoţeşte viaţa lui cu înger de lumină, ca să‑l izbăvească pe el de toată bântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de amiază şi de năluciri rele.

Şi preotul suflă asupra lui de trei ori, în chipul crucii, şi‑l însemnează, binecuvântându‑l, iarăşi de trei ori, la frunte, la gură şi la piept, zicând:

Depărtează de la dânsul pe tot vicleanul şi necuratul duh, care se ascunde şi se încuibează în inima lui: (şi zice aceasta de trei ori după care continuă rugăciunea astfel): duhul înşelăciunii, duhul vicleşugului, duhul slujirii idoleşti şi a toată lăcomia, duhul minciunii şi a toată necurăţia, care lucrează după învăţătura diavolului. Şi‑l fă pe el oaie cuvântătoare turmei celei sfinte a Hristosului Tău, mădular cinstit al Bisericii Tale, fiu şi moştenitor al Împărăţiei Tale. Ca după poruncile Tale vieţuind şi păzind pecetea nestricată şi ferind veşmântul neîntinat, să dobândească fericirea sfinţilor în împărăţia Ta. Cu harul şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni a Unuia‑Născut Fiului Tău, cu Care împreună eşti binecuvântat, cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Te‑ai unit cu Hristos?
M‑am unit.
 Şi crezi Lui?
Cred Lui ca unui Împărat şi Dumnezeu.

 Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul‑Născut, Care din Tatăl S‑a născut mai înainte de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s‑au făcut; Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S‑a pogorât din ceruri şi S‑a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, şi S‑a făcut om; şi s‑a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi s‑a îngropat; şi a înviat a treia zi, după Scripturi; şi S‑a suit la ceruri şi şade de‑a dreapta Tatălui; şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez, spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Te‑ai unit cu Hristos?
M‑am unit.
Şi crezi Lui?
Cred Lui ca unui Împărat şi Dumnezeu....Pentru ca să se sfinţească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea şi cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să se trimită ei harul izbăvirii şi binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să vină peste apa aceasta lucrarea cea curăţitoare a Treimii Celei mai presus de fire, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoştinţei şi a dreptei credinţe prin venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să se arate apa aceasta izgonitoare de toată bântuiala vrăjmaşilor celor văzuţi şi a celor nevăzuţi, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca vrednic să se facă de împărăţia cea nestricăcioasă acesta ce se botează într‑însa, Domnului să ne rugăm.

Pentru acesta ce vine acum la sfânta luminare şi pentru mântuirea lui, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să se arate el fiu al luminii şi moştenitor al veşnicelor bunătăţi, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să se facă el împreună sădit şi părtaş morţii şi învierii lui Hristos, Dumnezeul nostru, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să‑şi păzească el haina botezului şi logodirea duhului neîntinată şi fără prihană în ziua cea înfricoşătoare a lui Hristos, Dumnezeul nostru, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să se facă lui apa aceasta baie naşterii de‑a doua, spre iertarea păcatelor şi spre îmbrăcăminte în nestricăciune, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să fie izbăvit el şi noi de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

Apără, mântuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenind‑o.

Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Mare eşti, Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale şi nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale .

Că Tu de bunăvoie toate aducându‑le dintru nefiinţă întru fiinţă, cu puterea Ta ţii făptura şi cu purtarea Ta de grijă chiverniseşti lumea. Tu din patru stihii ai aşezat făptura, cu patru vremi ai încununat curgerea anului. De Tine se cutremură toate puterile îngereşti. Pe Tine Te laudă soarele. Pe Tine Te slăveşte luna. Ţie se pleacă stelele. Pe Tine Te ascultă lumina. De Tine se îngrozesc adâncurile. Ţie slujesc izvoarele. Tu ai întins cerul ca un cort. Tu ai întărit pământul peste ape. Tu ai îngrădit marea cu nisip. Tu spre răsuflare ai revărsat aerul. Puterile îngereşti Ţie slujesc şi cetele arhanghelilor Ţie se închină; heruvimii cei cu ochi mulţi şi serafimii cei cu câte şase aripi, împrejur stând şi zburând, de frica slavei Tale celei necuprinse se acoperă. Că Tu, Dumnezeu fiind, necuprins de gând şi de cuvânt, şi fără de început, ai venit pe pământ, chipul nostru luând, întru asemănare omenească făcându‑Te; că n‑ai răbdat, Stăpâne, pentru îndurările milei Tale, să vezi neamul omenesc chinuit de diavolul, ci ai venit şi ne‑ai mântuit pe noi. Mărturisim harul Tău, vestim mila Ta, nu tăinuim facerea Ta de bine. Toată firea omenească ai izbăvit‑o; pântecele Fecioarei l‑ai sfinţit cu naşterea Ta. Toată făptura Te laudă pe Tine, Cel ce Te‑ai arătat, că Tu, Dumnezeul nostru, pe pământ Te‑ai arătat şi cu oamenii ai petrecut; Tu, trimiţând din cer Duhul Tău cel Sfânt, ai sfinţit curgerile Iordanului şi capetele balaurilor care se încuibaseră acolo le‑ai zdrobit.Tu însuţi dar, Iubitorule de oameni Împărate, vino şi acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh şi sfinţeşte apa aceasta.

Şi‑i dă ei harul izbăvirii, binecuvântarea Iordanului. Fă‑o pe ea izvor de nestricăciune, har de sfinţenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, de puterile cele potrivnice neatinsă, plină de putere îngerească. Să fugă de la ea pizmaşii zidirii Tale, că am chemat, Doamne, numele Tău cel minunat, slăvit şi înfricoşător pentru cei potrivnici.

Şi suflă asupra apei în chipul crucii de trei ori,
zicând rugăciunea aceasta:

Să se zdrobească sub semnul chipului Crucii Tale toate puterile cele potrivnice .

Să se depărteze de la noi toate nălucirile cele din văzduh şi nearătate, şi să nu se ascundă în apa aceasta duhul cel întunecat, rugămu‑ne Ţie, Doamne, nici să se pogoare la acesta ce se botează duh viclean, care aduce întunecare gândurilor şi tulburare cugetului. Ci Tu, Stăpâne a toate, arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfinţire, curăţire trupului şi sufletului dezlegare legăturilor, iertare păcatelor, luminare sufletului, baie de‑a doua naştere, înnoire duhului, har de înfiere, îmbrăcăminte de nestricăciune, izvor de viaţă. Că Tu, Doamne, ai zis: spălaţi‑vă şi vă curăţiţi, scoateţi vicleşugurile din sufletele voastre. Tu ne‑ai dăruit nouă de sus a doua naştere prin apă şi prin Duh. Arată‑Te, Doamne, în apa aceasta şi dă acestuia ce se botează să se schimbe prin ea, să lepede pe omul cel vechi, stricat de poftele înşelăciunii, şi să se îmbrace în cel nou, ce este înnoit după chipul Ziditorului său, ca, fiind împreună‑sădit cu asemănarea morţii Tale prin Botez, să se facă părtaş învierii Tale şi păzind darul Sfântului Tău Duh şi sporind aşezământul harului, să ia plata chemării celei de sus şi să se numere cu cei întâi‑născuţi înscrişi în cer, întru Tine, Dumnezeul şi Domnul nostru Iisus Hristos. Că Ţie se cuvine slava, puterea, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Dă‑mi mie haină luminoasă, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, mult‑Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru.
Câţi în Hristos v‑aţi botezat, în Hristos v‑aţi şi‑mbrăcat. Aliluia.
Domnul este luminarea mea şi Mântuitorul meu; de cine mă voi teme?
Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa?


Se tunde roaba lui Dumnezeu Ioana- Anastasia, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Prima impartasanie

A fost o zi foarte frumoasa si foarte grea. Un botez nu este niciodata usor. Si eu, "nasa de profesie", avand opt prunci botezati de mine, din care 6 (sase) tinuti in bratele mele, stiu foarte bine acestea.Este greu pentru ca lupta uratilor cu tine la botezul unui catehumen este o lupta grea.Nu poti sa duci acesta lupta daca nu esti spovedit si impartasit. Tu insuti trebuie sa te pregatesti de botez facandu-te tu, cristelnita ! Nu cred ca am reusit intru-totul.Privind in urma la botezul finutei mele   pe care am botezat-o cand avea 27 de ani, la acel botez eram mai pregatita sufleteste pentru botez decat acum.Dar ne-am straduit cu totii, intreaga familie, eu si copiii mei si finii ceilalti, ne-am straduit sa ne pregatim sufletele cu bucuria acestui fapt.
Si am iubit-o pe Anastasia pregatind botezul ei in detaliu.Am discutat cu parintele detaliile legate de botez, parintii copilului dorindu-si foarte mult ca botezul sa fie la Schitul Closca si sa fie facut de Parintele Leontie, duhovnicul lor si al Andreei, fetita lor cea mare. 
Prietenele m-au ajutat sa-i cumpar incepand la  cateva saptamani de la nastere pana in preziua botezului , cele mai frumoase lucruri de imbracat si infasat.
O doamna foarte draguta si talentata i-a impletit puloverasul, caciulita si cizmele albe  de botez.
Ema ne-a ajutat si a tiparit icoanele pentru botez in ajunul Craciunului.
Doamna Florenta i-a impodobit cea mai frumoasa lumanare cu flori albe si rosii si cu dantela frantuzeasca chantilly.
Mioara m-a ajutat s-o imbrac si sa o infas.
Daria l-au supravegheat pe parinte cand a tuns-o pe Anastasia.
Cristian i-a tinut lumanarea!Daria si Iacob s-au impartasit odata cu ea.           
Biserica a fost plina de credinciosi. Lumea noastra, comunitatea celor care merg la Closca la slujbe si care   au stiut  mereu date despre evolutia sarcinii si apoi despre nasterea fetitei si-au dorit sa participe la botezul ei. Si au fost in biserica.
Finii mei au fost cu mine la botez.                                                                                         
Copiii mei au fost langa mine! Chiar daca ...inimile noastre sunt inca inimi bolnave, nu inseamna ca nu mai e loc de iubire. Si multumim lui Dumnezeu pentru botezul acesta!Si il rugam sa-l primeasca ca un dar pentru ... stie Dumnezeu pentru ce!Si am fost bucurosi dar si am plans, pentru ca asa e la nunta si la botez, e bucurie dar sunt si lacrimi! Si mi i-am amintit pe bunicii mei din partea mamei care au botezat un sat intreg si m-am gandit ca nici eu nu stau prea rau! Opt copii pe care i-am primit in viata mea, toti cu familiile lor, cu alti frati, cu parinti si unchi si matusi, cu bunici...nu, chiar nu e simplu!
 A doua zi dupa botez am fost la fetita sa facem, dupa traditia noastra a romanilor, baia. Marturisesc ca nu a fost nimic spectaculos. Nu au fost invitati. Nu am pus in copaita nimic in afara de apa. Nu am pus bani sau aur sau grau sau miere... sau flori...pentru ca tot ce trebuia pus s-a pus la sfantul botez!Acum era doar o baie in care cu atentie trebuia spalata fetita care la botez a fost unsa cu marele mir si apoi apa de la spalatul copilului trebuia dusa si pusa  la un loc curat. Noi am dus-o la radacina unui copacel. 
Am incercat sa nu gonim cu paganisme Duhul Sfant invocat de Parinte la botez!   Si am imbracat-o intr-un costumas cu gargarite

 Si am hranit-o...
 si ne-am iubit si rasfatat, pentru ca si asta fac nasii! Rasfata finii!
 Si am culcat-o pe Ioana Anastasia pe inima mea...cu dorinta ca ea sa ramana acolo cat timp se va auzi...tic-tac...

 Acesta a fost botezul ei si desi nu a fost usor, eu stiu ca a fost cel mai usor lucru din ceea ce urmeaza. Si-l rog pe milostivul Dumnezeu, pentru rugaciunile Maicii Sale al carui Sobor l-am praznuit in ziua botezului,al Sfantului Evanghelist Ioan , a Sfintei Anastasia , ale caror nume fetita le poarta, ale Sfantului Lavrentie al Cernigovului si ale tuturor sfintilor, sa o ajute pe fetita sa creasca inteleapta si sanatoasa, iar mie sa-mi ajute panandu-mi in minte sfaturile cele mai bune pentru mantuirea ei. Pentru ca eu o vreau pe  Ioana-Anastasia nu sprijin egoist al batranetilor mele, ci tovaras in Imparatia lui Dumnezeu.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu